Kostol sv. Michala Archanjela

Popis:
Ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom (svätyňou), severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a južnou predsieňou.

História:
Kostol postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia (prvé písomné zmienky o obci sú zo 70. rokov 13. storočia). Niektoré zdroje hovoria už o roku 1342. Tento svätostánok bol postavený v podobe jednolodia so západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby.
V období baroka bol objekt prestavaný v rokoch 1662 a 1693. Pôvodne drevený kostol v roku 1760 vyhorel a opätovne bol obnovený v roku 1791. Po týchto úpravách dostal nový rovný strop vo svätyni a upravené boli aj okná.
Menšie úpravy sa realizovali aj v priebehu 20. storočia. V roku 2001 boli vynovené fasády kostolíka.

Ďalšie informácie:

  • Kostol skrýva pod novšou fasádou viacero zaujímavých architektonických detailov v interiéri a podobnejší výskum by zrejme odhalil aj ďalšie, dnes zamurované, prvky.
  • Z prvotnej stavby sa zachovali obvodové múry, pričom podľa najnovších poznatkov z iných stavieb by mohla byť pôvodná aj pomerne hrubá atika na veži, ktorá bola tradične datovaná do obdobia renesancie.
  • Najviac ranogotických prvkov nájdeme vo svätyni, kde sa zachovali štyri konzoly odstránenej krížovej rebrovej klenby. Majú podobu ľudských hláv, ich detaily sú však skryté pod hrubou vrstvou náteru.
  • V stene svätyne sa nachádza gotické pastofórium (svätostánok) s reliéfnou výzdobou.
  • Vstup do sakristie má podobu jednoduchého a dosť úzkeho portáluu s polkruhovým záklenkom.
  • Do lode vedie južný portál s lomeným oblúkom zdobeným kamenným reliéfom.
  • V kostolíku sa nachádzal neskorogotický oltár sv. Barbory zo začiatku 16. storočia, ktorý preniesli do Kostola sv. Jakuba v Levoči.
  • Na prízemí veže je uložený náhrobný kameň z roku 1679

Zdroje:

– Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
– Judák, V. – Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H95).

– web: http://apsida.sk/c/15446/harakovce